Polonia


<ENG>

Polonia opens a window into the Montreal Polish Diaspora. Rich in traditions, Polish culture is lived every day in Montreal through its food, dances, religion and its long standing scouting tradition. This Polish diaspora tries to uphold and pass on the traditions from the land that they decided or were forced to leave. These places and people play an important role in upholding the Polish language, the unique culinary traditions, the complex folklore dances and the well rooted Christian faith. Upholding a culture outside of its context presents its challenges, especially when a given tradition seems to be stuck in a passed nostalgic time.

<FR>

Le projet Polonia donne un aperçu de la diaspora polonaise de Montréal. Riche en traditions, la culture polonaise se vit au quotidien à Montréal à travers sa gastronomie, ses danses, sa religion et les scoute. Bien qu'en dehors de la Pologne, cette diaspora polonaise essaie de maintenir et de transmettre les traditions de la terre qu'elle a décidé ou a été forcée de quitter. Ses lieux et ses personnages jouent un rôle important dans le maintien de la langue polonaise, des traditions culinaires uniques, des danses folkloriques complexes et de la foi chrétienne bien enracinée. Maintenir une culture en dehors de son contexte culturel présente également ses défis, surtout lorsqu'une tradition donnée semble être coincée dans un temps nostalgique passé.

<PL>

Projekt Polonia otwiera okno na polską diasporę w Montrealu. Bogata w tradycji, polska kultura jest obecna w Montrealu na co dzień poprzez jedzenie, tańce, religię i długoletnią tradycję harcerską. Ta polska diaspora, choć poza granicami Polski, stara się podtrzymywać i przekazywać tradycje z narodu którego zdecydowała się lub zmuszoni byli opuścić. Te miejsca i ludzie odgrywają ważną rolę w podtrzymywaniu języka polskiego, tradycji kulinarnych, trudnych tańców ludowych i głęboko zakorzenionej wiary chrześcijańskiej. Podtrzymywanie kultury poza jej granicą również niesie ze sobą wyzwania, zwłaszcza gdy dana tradycja wydaje się utknąć w minionym, nostalgicznym czasie i staje w obliczu rzeczywistości czasu i miejsca, które nie są jej własne.

Using Format